Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2013.

simbol dalmacijeMinistarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu. Za razliku od ranijih godina moguće je sada kandidirati višegodišnje programe, a uz prijave je potrebno dostaviti strateške planove. Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2012. godine, a više o pozivu možete saznati ovdje ili u nastavku teksta ...

FINANCIRANJE KULTURE

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

1. redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač RH i strukovnih udruga u kulturi;
2. glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
3. kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog);
4. dramske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta i kazališnog amaterizma;
5. zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
6. književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija;
7. knjižnične djelatnosti;
8. muzejsko-galerijske djelatnosti;
9. likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture; 10. nove medijske kulture;
11. zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
12. arhivske djelatnosti;
13. međunarodne kulturne suradnje;
14. informatizacije ustanova kulture;
15. investicijske potpore;
16. digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti; 17. zaštite i očuvanja arheoloških dobara.


U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, raspisat će se posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva, potpore za programe promocije knjige i čitanja, potpore za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga, za „Poduzetništvo u kulturi“ (u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta) te za poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva.

Za programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija raspisat će se zaseban natječaj.

Dodatni uvjeti za prijavljivanje programa Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.

Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obvezno se ispunjava priloženi obrazac „Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima“ te dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige), a za radove na pokretnom kulturnom dobru obrazac „Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima“.

Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.

Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim kulturnim dobrima obvezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim kulturnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine ili od 1. veljače do 15. ožujka 2013. godine.

Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova. Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove.

Za prijavu trogodišnjih programa/projekata javnih potreba u kulturi svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima dostaviti strateški plan. Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.


Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture:

www.min-kulture.hr/prijavnice

Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Rok za podnošenje prijava je od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine. Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12)

Povezani članci

Who's Online

We have 91 guests and no members online