Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora

Dugi RatNačelnik Općine Dugi Rat, dana 01. veljače 2013. godine, raspisao je natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u Dugom Ratu prikupljanjem pismenih ponuda. Riječ je o 40 m2 poslovnog prostora u prizmlju stambeno-poslovne zgrade "Kaskade" i 23 m2 u prizemlju zgrade u Jadranskoj 20 ...

OPĆINA DUGI RAT

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora prikupljanjem pismenih ponuda

Daju se u zakup slijedeći poslovni prostori:

Red.
broj

Oznaka objekta
I položaj poslo-
nog prostora u
     objektu

Čest. zem.
  i k.o. (ZK
   oznaka)

    Adresa    
    prostora      

Površina  u
   m²

Početna cijena u kn

   1.

Stambeno-poslovna „Kaskade“
- prizemlje

1109 (1990)
k.o. Duće

Dugi Rat
Mosorska 11.

40,12

1.203,60 kn

   2.

Stambeno– poslovna zgrada P-9,
- prizemlje

1023/1
1021, 1022
(1988)
k.o. Duće

Dugi Rat
Jadranska 20.

23,49

  822,15 kn

 

I. Natječaju mogu pristupiti sve pravne i fizičke osobe uz sljedeće uvjete:
- za pravne osobe da imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske,
- za fizičke osobe da su hrvatski državljani.

II. Pisana ponuda ponuditelja treba sadržavati:
- pun naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe,
- sjedište odnosno točnu adresu,
- izvod iz sudskog registra, strukovnog ili trgovačkog registra države sjedišta (za pravne osobe),
- obrtnicu i  dokaz o državljanstvu odnosno domovnicu (za fizičke osobe),
- vrstu djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru
- iznos zakupnine koji se nudi po m²  mjesečno.

Dugi Rat

III. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu s Općinom Dugi Rat po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

IV. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kod javnog bilježnika, sukladno čl. 23. st. 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, a trošak solemnizacije snosi zakupnik.    

V. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od dvije godine.

VI. Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kakvom se sada nalazi, a troškove uređenja,  investicijskog i tekućeg održavanja snosi zakupnik.

VII. Pored zakupnine zakupnik je dužan snositi troškove održavanja zajedničkih dijelova u zgradi gdje se poslovni prostor nalazi (pričuva), kao i troškove koji nastaju korištenjem prostora (električna energija, voda, komunalne usluge  i sl.)

VIII. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom „ NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“, u roku od 8 dana od objavljivanja obavijesti o zakupu u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.

IX. Otvaranje ponuda obavit će se javno, a o mjestu i datumu otvaranja ponuda ponuditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

X. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

XI. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

XII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda, koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

XIII. Općinski načelnik zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga odnosno bez obrazloženja.

Povezani članci

Who's Online

We have 82 guests and no members online