Osnovna glazbena škola Omiš traži ravnatelja-icu

Školski odbor Osnovne glazbene škole Omiš raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje RAVNATELJA/ICE Osnovne glazbene škole Omiš. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja, a prijave sa dokumentacijom dostavite na adresu Osnovna glazbena škola Omiš, Punta 1, 21310 Omiš. Ono najvažnije, uvjete koje ravnatelj/ica mora ispunjavati potražite u nastavku teksta...

Osnovna glazbena škola Omiš traži ravnatelja-icu

Uvjeti koje ravnatelj/ica mora ispunjavati:

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti osoba koja je završila stručni studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Dokazi o ispunjenosti uvjeta koji se uz prijavu za natječaj trebaju dostaviti: uz prijavu za natječaj kandidati moraju proložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis
- domovnicu
- valjanu javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme
- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim    poslovima (potvrda poslodavca o radu u osnovnoj ili srednjoj školi i potvrda HZMO o stažu)
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- potvrda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,80/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14).

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija".

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu Osnovna glazbena škola Omiš, Punta 1, 21310 Omiš u zatvorenoj omotnici s naznakom na prednjoj strani "Za natječaj za izbor ravnatelja/ice - ne otvarati". Nepotpune i nepravodobne poslane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Povezani članci

Who's Online

We have 170 guests and no members online