Na temelju Programa javnih radova "Preventivne mjere zaštite od požara i bujičnih poplava", a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat. Traži se 15 radnika/ca za obavljanje javnih radova u trajanju od šest (6) mjeseci. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom "ZA JAVNE RADOVE 2017./2018. GODINE". Rok za prijavu je petak, 24.11.2017. Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice te uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Opis poslova i sve detalje poziva/natječaja potražite ovdje.
 
Općina Dugi Rat je raspisala javni natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2017/2018. Natječaj je objavljen na službenoj web stranici Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr), te istaknut na oglasnoj ploči u zgradi Općine Dugi Rat. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ove obavijesti zaključno s 21.11.2017. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja  natječaja. Dodatne informacije potražite u nastavku članka ili pozivom na kontakt brojeve općinara, 021/734-900 i 021/735-291.
 

Obavijest za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat obavještava građane kako je Hrvatski sabor 4. listopada 2017. godine donio Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, kojim se u cijelosti brišu odredbe kojima je bio propisan porez na nekretnine. Slijedom navedenog, građani i poduzetnici, vlasnici ili korisnici nekretnina, nisu više u obvezi dostaviti popunjene obrasce u vezi sa porezom na nekretnine. Podaci koji su do sada prikupljeni temeljem zakona koji je bio na snazi do ovih izmjena, koristiti će se u svrhu ažuriranja podataka komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Odredbe o porezu na nekretnine iz Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koje su trebale stupiti na snagu 1.1.2018. godine su ukinute te shodno tome obveza plaćanja komunalne naknade ostaje važiti i nadalje.
 

Poziv za prijavu štete od nedavnog požara

Naš župan je 16.listopada 2017. donio odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane požarom dana 7. rujna 2017. na području Općina Dugi Rat i Podstrana. Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji su pretrpjele štetu na imovini uslijed POŽARA NA PODRUČJU JESENICA 7.- 9. RUJNA 2017. g. da u Općinu Dugi Rat dostave podatke o nastaloj šteti na propisanom obrascu. Popunjeni obrazac treba se dostaviti: e-mailom na adresu: opcina @ dugirat.hr, ili faxom: 021/734-900 ili osobno na protokol Općine Dugi Rat. Obrasce prijave štete treba dostaviti do petka, 27.10. 2017.g. do 12:00 sati.
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavio je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2018. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2018. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 13. listopada 2017. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat. Nažalost, ni ove godine u područje kulture nije uvršteno Dugoratsko ljeto, za koje se u pravilu javni natječaj raspiše takoreći pred njegov početak (mjesec svibanj).
 

Javni poziv za javne radove

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, a u sklopu Mjera za poticanje zapošljavanja, općinski načelnik Općine Dugi Rat objavio je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat. Traži se 10 radnika na vrijeme od šest mjeseci koji će se baviti radovima na zaštiti i očuvanju okoliša te spomenika kulture. Cjelokupni tekst javnog poziva pročitajte ovdje, a u nastavku i opis poslova..
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona općine Dugi Rat pozvalo je samo jednog kandidata - g. Stipu Marasa - na pisano testiranje koje se održalo u utorak, 18. travnja 2017. s početkom u 10 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat. Ostalim podnositeljima prijava za javni natječaj dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih ih Povjerenstvo ne smatraju dovoljno dobrim kandidatima za upravitelja Vlastitog pogona općine Dugi Rat. Rezultati Marasovog pisanog testa bit će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat, a usmeni intervju, ovisno o rezultatima pisanog testa, trebao se provesti istog dana u 12:30 sati.
 
Općina Dugi Rat poziva u utorak, 11.4. sve zainteresirane nositelje prava na javni uvid o izradi parcelacijskog elaborata za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja te geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, a sve temeljem lokacijske dozvole za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice. Pozivaju se na predočenje elaborata od strane ovog geodetskog Ureda svi upisani posjednici, vlasnici i stvarni nositelji prava na k.č.z. 8630/2, 8561/3, 8841/3, 8372, 8367, 8561/2, 8561/2, 8369, 8560, 8559/2, 8375, 8559/1, 8555/1, 8555/4, 8550, 8551, 8376, 8513, 8377 k.o. Jesenice, u utorak, 11.04.2017. g. (utorak), u prostorije Općine Dugi Rat, u vremenu od 10 do 11 sati. Parcelacijski elaborat je izradio Davor Viro, inženjer geodezije.
 
Općina Dugi Rat objavila je javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne godine. Rok za dostavu ponuda je 5. travnja 2017. do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja - Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom: "Ne otvaraj". Popis dokumentacije kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Dugi Rat (- www.dugirat.hr). Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja 5.4.2017. u 12:15 sati u prostorijama Općinske vijećnice. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu. Priloge natječaja možete pronaći i u nastavku..
 
Općinski načelnik Općine Dugi Rat 02. ožujka 2017. raspisao je javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat. Traži se 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, nevedene u detaljima natječaja u nastavku članka.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za upravitelja/. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Obavijest i upute kandidatima možete preuzeti na ovoj poveznici (PDF).
 
Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat uputila je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu. Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu do zaključno 20. veljače 2017. godine. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:
1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
2. nagrada Općine Dugi Rat:
   a/ nagrada za životno djelo,
   b/ godišnja nagrada:
      - osobna nagrada,
      - skupna nagrada,
3. plaketa "Grb Općine Dugi Rat".