Odgovor ministarstva na upit za informacijama o procesima na područje bivše tvornice Dalmacija

Krajem siječnja 2014. Udruga "Tvornica" iz Dugog Rata poslala je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode upit za informacije vezane za procese na području bivše tvornice „Dalmacija" u općini Dugi Rat. Naime, svjedoci smo da se na tom području već par godina ništa ne događa. Sanacija, odnosno eksploatacija, je zaustavljena, radnici Colliga su na birou i još ime nisu isplaćene sve zarađene plaće, investitor kao da je nestao u Londonskoj magli, a ogromno brdo šljake u našem malom mjestu nova je turistička "atrakcija" koju je teško objasniti turistu namjerniku.. U nastavku članka zainteresiranoj javnosti prilažemo u cijelosti tekst upita, kao i tekst dobijenog odgovora od Ministarstva.. Doista zanimljivo štivo koje donosi zadnje službene informacije o dugoratskom "Statusu Quo". Pročitajte ...


UDRUGA TVORNICA
DUGi RAT

Upit o procesima na područje bivše tvornice "Dalmacija" u općini Dugi Rat

Poštovani,

ovim putem u ime Udruge „Tvornica" iz Dugog Rata, kao i zainteresiranih građana Dugog Rata temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša NN 64/08 molimo Vas za informacije vezane za procese na području bivše tvornice „Dalmacija" u općini Dugi Rat.

Molimo Vas da u Vašem odgovoru izložite sve aspekte i procese vezane za problem navedenog područja, osobito nas zanima planirana dinamika sanacije područja. Također, molimo Vas za uvid u dokumente vezane za navedene procese, te njihovu javnu objavu u elementima u kojima Vam nadležni zakoni to dozvoljavaju.

Zaključno, izražavamo našu duboku i rastuću zabrinutost za ekološke posljedice ovakvih postupaka sanacije, sada već dugogodišnje neprihvatljivo odlaganje rasutog materijala, te se nadamo kako će Ministarstvo RH zaduženo za ove probleme konačno samo zaista riješiti nagomilane probleme, te da će se ova dugogodišnja ekološka katastrofa i realna prijetnja za zdravlje stanovništva konačno okončati.

Srdačno,

Udruga "Tvornica" Dugi Rat
 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA i PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

KLASA: 351-03/14-04/43  
URBROJ: 517-06-2-2-14-2
 

PREDMET: Upit o procesima na području tvorničkog kruga bivše tvornice Dalmacija Dugi Rat

       - očitovanje, daje se


Poštovani,

U svezi vašega zahtjeva za informacijama u svezi sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice Dalmacija Dugi Rat možemo Vam se očitovati na način kako slijedi:

1. Tijekom mjeseca studenoga 2009. godine izrađen je odgovarajući sanacijski program izrađivača ECOINA d.o.o. za zaštitu okoliša iz Zagreba, Savezne Republike Njemačke 10, za koji je sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 110/07) engleskom investitoru “Projekt Uvala“ d.o.o. izdana suglasnost Ministarstva od 17. studenog 2009. temeljem koje se ocjenjuje da sanacijski program sadrži mjere sukladno načelima iz Zakona o zaštiti okoliša.

2. Programom je predloženo da se sanacija lokacije onečišćene odloženom troskom koja je predstavljala otpad nastao u proizvodnji ferolegura, provede vađenjem i obradom, odnosno oporabom otpada postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina primjenom najučinkovitije raspoložive tehnologije.

3. Predloženim načinom oporabe troske nastaju nove komponente ferokrom i jalovina za koje postoji mogućnost ponovnog korištenja u materijalne svrhe. Prema pretpostavkama koje proizlaze iz sanacijskog programa procijenjena količina troske koju bi trebalo oporabiti je 1.670.000,00 m3.

4. “Projekt Uvala“ d.o.o. ishodio je Lokacijsku dozvolu u rujnu 2010. godine za sanaciju tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura „Dalmacija" Dugi Rat koju je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te izmjenu i dopunu lokacijske dozvole od 21. veljače 2011. goduine.

5. Protiv lokacijske dozvole Općinsko državno odvjetništvo iz Splita pokrenulo je upravni spor osporavajući u bitnom iskop i vraćanje oporabljene troske na nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i povredu Zakona o rudarstvu i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, osobito u vezi s postupkom davanja koncesije putem javnog nadmetanja. Prema saznanjima inspekcije upravni spor u ovom predmetu još nije okončan.

6. Sanacija troske koja se nalazi u krugu bivše tvornice Dalmacija - Dugi Rat zaustavljena je s obzirom da su u nadzorima građevinske inspekcije i inspekcije zaštite okoliša utvrđene povrede propisa investitora “Projekt Uvala d.o.o. iz Dugog Rata iz područja kojim se uređuje gradnja građevina i zaštita okoliša.

7. Sanaciju onečišćenoga prostora na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji provodila je pravna osoba Colligo d.o.o. koja za obavljanje tih poslova posjeduje Dozvolu Ministarstva za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom od 4. lipnja 2010. godine, a s oporabom troske započelo se 24. lipnja 2010. godine.

8. Inspekcija zaštite okoliša je na lokaciji bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu prvi nadzor vezano na sanaciju navedene lokacije obavila 28. srpnja 2010. godine.

U nadzoru inspekcije obavljenom u svibnju 2011. godine radi provjere provodljivosti Sanacijskog programa tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu utvrđeno je da eluati uzoraka svih frakcija obrađene troske ne zadovoljavaju uvjete za odlaganje te troske na odlagalište inertnog otpada s obzirom na povišeni sadržaj ukupnog kroma u odnosu na dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07).

Temeljem takvih rezultata analize inspekcija zaštite okoliša je rješenjem 01. lipnja 2011. godine kao hitnu mjeru naredila uklanjanje obrađene troske s predmetne lokacije u ukupnoj količini koja je do tada bila obrađena 251.171 tona.

Na inspekcijsko rješenje investitor je tužbom pokrenuo upravni spor pri nadležnom sudu, a presudom Upravnog suda tužba je odbijena čime je inspekcijsko rješenje postalo pravomoćno.

Problem izvršenja inspekcijskog rješenja putem treće osobe je visina troškova izvršenja i vrijeme potrebno za postupak uklanjanja.

Zbog nesukladnosti podataka iz sanacijskog programa i analiza ovlaštenika ponovljeno je uzorkovanje jalovine te je na traženje Ministarstva ovlašteni laboratorij Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar iz Zagreba u svibnju 2011. godine obavio detaljnije uzorkovanje sve tri frakcije obrađene troske, neobrađene troske, morske vode iz laguna i direktno iz mora ciljano na Cr (VI) i policikličke aromatske ugljikovodike (PAH).

Analizom su potvrđene povećane koncentracije i kroma i PAH-ova u obrađenoj jalovini i ocijenjeno je da se daljnje aktivnosti na sanaciji ne mogu provoditi na temelju postojećeg Sanacijskog programa i iz bitnog razloga što se tijekom provedbe tehnološkog procesa oplemenjivanja ferokromne troske pokazalo da definirani postupak ne daje očekivane rezultate u smislu utjecaja obrađene troske na okoliš.


9. Radi rješavanja navedene problematike od investitora "Projekt Uvala“ d.o.o. zatraženo je da u cilju daljnjeg odvijanja bilo kakvih aktivnosti na predmetnoj lokaciji dostavi Plan aktivnosti u okviru kojeg će se odrediti dinamika i postupanje investitora “Projekt Uvala“ d.o.o. radi izvršenja inspekcijskog rješenja.

Predstavnici investitora upućeni su da: izrade procjenu količine kroma nakon završene sanacije tj. uporabe troske na predmetnoj lokaciji, izrade analizu troškova postupka prerade troske do dana zatvaranja gradilišta i prestanka eksploatacije i izrade ponudu za otkup zemljišta od sadašnjeg vlasnika Republike Hrvatske kao predradnje za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, revidiraju sanacijski program u vezi novih činjenica te da provedu dodatne istražne radove kako bi što točnije utvrdili one činjenice koje su od značaja za izradu projektne dokumentacije, preispitaju tehnologiju, načine korištenja obrađene troske i odrede monitoring tijekom sanacije u odnosu na sadržaj onečišćujućih tvari u obrađenoj troski.

Investitoru je također naložena obveza da provede potrebna ispitivanja tla u obalnom pojasu i u vezi s tim u reviziji sanacijskog programa te ishodi lokacijsku dozvolu za III fazu radova te da investitor “Projekt Uvala“ d.o.o. ishodi propisanu građevinsku dozvolu kada bi se ostvarili uvjeti za nastavak izvođenja radova sanacije lokacije bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu.

S poštovanjem,

NAČELNIK
Domagoj Stjepan Krnjak, prof.biol.

Povezani članci

Who's Online

We have 68 guests and no members online