Županija daje bespovratna sredstva

zupanija SDŽupanija Splitsko-dalmatinska uputila je dva javna poziva gradovima i općinama, i to za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona za 2008., te za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala. Bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona mogu se odobriti za izradu prostornih planova, detaljnih planova uređenja zone te studija utjecaja na okoliš, izradu geodetskih podloga za zonu, izradu investicijsko-tehničke dokumentacije infrastrukturnih priključaka i raspleta infrastrukture unutar zone, uređenje okoliša, planiranje terena i sl., izgradnje i uređenje prometnica, prilaza i ostalih komunikacija,...

dalmacija 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

objavljuje

JAVNI  POZIV


gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona za 2008


I  Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje osnivanja i razvoja poduzetničkih zona

II Sredstva se mogu odobriti za:

1) izrada geodetskih podloga za zonu
2) izrada prostornih planova, detaljnih planova uređenja zone te studija utjecaja na okoliš
3) izrada investicijsko-tehničke dokumentacije infrastrukturnih priključaka i raspleta infrastrukture unutar zone
4) uređenje okoliša, planiranje terena i sl.
5) izgradnja i uređenje prometnica, prilaza i ostalih komunikacija
6) uređenje odvodnje (oborinska i fekalna kanalizacija)
7) dovođenje vodovodnih instalacija (priključni cjevovodi, hidrantska mreža i dr.)
8) dovođenje električnih instalacija do zone (rasplet, javna rasvjeta i trafostanice i dr.)
9) dovođenje telefonskih instalacija
10) druge potrebe u funkciji zone i potreba poduzetnika (marketinške aktivnost, informatičko povezivanje, troškovi upravljanja zonom i dr.).

III Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te na obrascu Z/1. podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.
 
IV Natjecatelji mogu obrazac zahtjeva Z/1. preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Domovinskog rata 2, soba 131.a, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama  Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

V Javni poziv je otvoren do utroška sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za 2008. godinu za namjenu iz točke I. ovog poziva.
 
VI  Prijava se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava  za  bespovratna sredstva iz Programa poticanja razvoja poduzetničkih zona» preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX  O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Objavljuje

JAVNI  POZIV

gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za
bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2008.


I  Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

II Sredstva se mogu odobriti za:

1. nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci,….);

2. nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

III Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.

IV.Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu, Domovinskog rata 2/I, soba broj 135, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr.

V Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. Ovaj javni poziv će se objaviti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr
 
VI  Prijava se podnosi Povjerenstvu za obradu zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji s naznakom «Prijava  za  bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Domovinskog rata 2, Split.

VII Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX  O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

 

Povezani članci

Who's Online

We have 137 guests and one member online

  • admin