Općina traži tri osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje za rad

Općina Dugi Rat u skladu s Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu, objavila je 29.08.2016. javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci za radno mjesta: viši savjetnik za proračun i financije (1 izvršitelj, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera), viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša (2 izvršitelja, sveučilišna prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika javne uprave, vozački ispit B kat.) Prijam na stručno osposobljavanje BEZ zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom "Rad i staž i prijevoz", a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale. Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine. S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Detalji javnog poziva koji je objavljen na službenim stranicama naše općine (dugirat.hr) su u nastavku..

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Izvor: Općina Dugi Rat, 29. kolovoza 2016.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08 i 61/11 – dalje ZSN), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12 i 120/12), a u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu,  općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

za radno mjesto: viši savjetnik za proračun i financije
broj izvršitelja: 1
uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, rad na računalu

za radno mjesto: viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
broj izvršitelja: 2
uvjeti: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik javne uprave, rad na računalu, vozački ispit B kategorije      

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“, a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale pod slijedećim uvjetima: osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i to:

   - mlade nezaposlene osobe do 29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
   - mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
   - mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine.

S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:

   - životopis (vlastoručno potpisan)
   - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice)
   - dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
   - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda
   - uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno
   - vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati)
   - potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribavljena za vrijeme trajanja ovog poziva.

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:

OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.

Rok za podnošenje prijava: 31.08.-07.09.2016. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.

Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

Povezani članci

Who's Online

We have 86 guests and no members online