Duće-Rogač: Graditi će se kanalizacijska mreža kampova i plažnih kafića

Općina Dugi Rat kreće u gradnju kanalizacijske mreže na području kampova i manjih ugostiteljsko-turističkih objekata južno od državne ceste D8 u naselju Duće, predio Rogač. Predmet zahvata je izgradnja kanalizacijske mreža koja se sastoji od dvaju fekalnih kolektora i crpne stanice s tlačnim cjevovodom, pri čemu je za potrebe opskrbe crpne stanice električnom energijom predviđeno postavljanje elektro-energetskih kabela. Predmetna kanalizacijska mreža kampova i objekata spojiti će se na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanj aaglomeracije Omiš. Kod trasiranja cjevovoda te smještaja crpne stanice kao osnovni koridori neophodni za izgradnju, priključenje korisnika i kasnije održavanje kanalizacije korišteni su postojeći zemljani i betonski platoi te plažni pojas. Cjevovodi i okna izvedena na njihovim trasama će u cijelosti biti ukopani u tlo kao i crpna stanica, a površina zauzeta njihovom izgradnjom će po dovršetku radova biti privedena prvobitnoj namjeni.
Zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Splitsko – dalmatinske Županije, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, u roku 30 dana. Više informacija kao i elaborat zahvata dostupni su ovdje.

SAZNAJTE VIŠE..

Informacija - ocjena o potrebi procjene - kanalizacijska mreža kampova u Dugom Ratu (877,98 KB)

Elaborat - Vodovod Omiš - kamp i kanalizacija u Dugom Ratu (5,07 MB)